O n醩
Home 
Rezervace 
O n醩 
Region 
Home>O n醩

Události roku 2013 

man瀍lé Zikovi z Hradce Králové si vybrali chalupu k ob鴄du "Zlaté svatby". K jejich nádhernému výroí jim gratulujeme a  p鴈jeme hodn dalích usm靨avých a spole鑞ých let.

歵afeta Jesenicka-chalupa.cz se zastnila  olomouckého p鵯maratónu a z 89 歵afet skon鑙la na vynikajícím 6. míst. V歩chni na歩 fandové nechali v závod du歩, na歩 b鞛ci k tomu i pár kil. :-)

 

Fota z historie a trochu romantiky 

Byla jednou jedna pruhovaná chaloupka

 v podhí Jeseník, která pat鴌la rodin h..  u asi 200 let. N靕teí z nich se v ní narodili, jiní v ní chvilku 瀒li, dalí generace u tam trávila pouze prázdniny. ádné z nich nem靗y chybu, oboje se konaly uprost鴈d pírody, v lét dopln靚é brouzdáním v potoce, co patí k pozemku, a lovením pstruh 鑙 procházkami v blízkém lese, v zim náv歵靨ami nedalekých hor. Chaloupka slou瀒la dob鴈 v歟m, ale kdy ji generace "prázdninových h..", tentokrát u dosp靗ých, zd靌ila, chaloupka u m靗a známky chalupy-staré dámy: d靣avá st鴈cha, vlhké st靚y a  prach, co v歟chno dohromady zp鵶obilo, 瀍 novodobí u瀒vatelé, u v ní nemohli dlouho pobýt, neb by své prázdniny prokýchali a prosmrkali. Navíc tam za鑑lo být málo místa - bylo v ní tak prima, 瀍 si ji n靕teí velice drobní a urputní obyvatelé vzali za vlastní, zejména její skín a trámy. Co tedy s chaloupkou?

Ti pozd靔i narození se rozhodli tradici zachovat a p鴌jali zásadní rozhodnuti, zpoátku nelehké. "Stará dáma" byla zbo鴈ná a p鴈sn na její místo, ve stejné velikosti byla vystav靚a roubenka nová, s kachlovým krbem, vonicí d鴈vem a ru鑞í prací místních 鴈meslník.

img-12111618292-007kor.jpg

img-121116182925006kor.jpg img-121116182925014kor.jpg img-121116182925-015kor.jpg img-121116182925016kor.jpg
img-121116182925-08kor..jpg img-121116182925-10kor.jpg img-121116182925-11kor.jpg img-12111618295-002kor.jpg P1010045.jpg

P5060025.jpg

P1010234.jpg

P1010202.jpg

P8061979.jpg

Olsany  008.jpg

 萾靦e:

  V 鑑sopise  "Recepty prima nápad" (11/2010) o nás napsali: strana 1, strana 2, strana 3

Va歟 "chalupá鴖ké" p鴌pomínky / akce-reakce

apple_red.gif  od 10/2013 je lo瀗ice "nad krbem" vybavena pohodln靔í, rustikální postelí a rozkládacím gau鑕m s d鴈v靚ým ro歵em, který pojme i dv dosp靗é osoby (ím se l鶠ková kapacita chalupy zvý歩la plnohodnotn na 8 osob,

apple_red.gif  v roce 2013 byl stylov upraven dv鵵 a zápraí p鴈d chalupou tak, aby byl snadný pístup do chalupy i p鴌 horím po鑑sí,

apple_red.gif termín 9/2010 je stanoven pro digitalizaci pozemního vysílání v tomto regionu, od tohoto data budete mít k dispozici TV píjíma s dvd p鴈hráva鑕m i prvním v pat鴈,

apple_red.gif v rámci renovace nábytku setnice (do masivu) byl zvý歟n posez u gau鑕 v setnici na pohodlnou vý歬u,

apple_red.gif jídelní st鵯 byl zv靦歟n tak, aby se u n靔 najedlo pípadných v歟ch 8 osob,

apple_red.gif p鴈sto瀍 potok a jeho b鴈hy vlastní Správa Povodí 鴈ky Moravy, a m靗a by tudí o n pe鑟vat (bohu瀍l tomu tak není). Zavazujeme se, 瀍  b鴈h i potok budeme udr瀘vat v upraveném stavu,

apple_red.gif od 5/2010 bude internetové p鴌pojení LAN zm靚靚o na WiFi (rychlost cca 3Mbit/s). Bude ho tak mo瀗o pln vyuít i v zahradním posezení,

 

 

í鴈ní reklamy a pou瀒tých materiál s odkazem na zdroj výhradn POVOLENO